SGI Poland

Pokój, według buddystów Sokka Gakai, zaczyna się od spokoju i szczęścia jednostki a rozprzestrzenia się kiedy oświecone jednostki stają się aktywne w sprawach pokoju na lokalnym, narodowym i światowym poziomie.

Więcejsgi

Czym się zajmujemy

SGI działa na rzecz pokoju, kultury i edukacji w oparciu o wiarę w twórczy potencjał człowieka oraz poszanowanie godności życia. Członkowie SGI starają się zaszczepić kulturę pokoju przez podnoszenie świadomości i uwrażliwianie innych oraz tworzenie więzi obywatelskich.

Poprzez biura ds. koordynacji kontaktów z ONZ mieszczące się w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu, SGI z oddaniem wspiera ONZ, w wyniku czego w roku 1983 uzyskała status konsultanta przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ. Od 1997 roku znajduje się także na liście UNHCR (Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców). Organizacja bierze czynny udział w edukacji publicznej, skupiając się na działaniach na rzecz pokoju i rozbrojenia, praw człowieka i ekorozwoju, jak również na udzielaniu pomocy humanitarnej i propagowaniu dialogu międzyreligijnego. SGI jest również zaangażowana we współpracę z rozmaitymi sieciami i partnerstwami organizacji pozarządowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Najbardziej spektakularnym świadectwem społecznego zaangażowania SGI jest działalność poszczególnych członków SGI, którzy w sobie właściwy sposób przyczyniają się do polepszenia społeczności, w jakiej żyją, swych rodzin i środowiska pracy.